Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Od 1994 do 2019 roku 
25 lat działalności na rynku komputerowym
działamy i działać będziemy

Wersja 1,56

Zmiany w wersji 1.56 SP2

REWIZOR

 • Dodano deklarację CIT-8 w wersji 27. Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną.
 • Dodano opcję importu e-Sprawozdania finansowego z zewnętrznych systemów.
 • Dodano opcję Powiel e-Sprawozdanie finansowe.
 • Na deklaracji CIT-8 w wersji 26 i 27 poprawiono podział straty z lat ubiegłych na przychody kapitałowe i inne, w przypadku gdy występowały przychody tylko z jednego tytułu.
 • Poprawiono liczenie deklaracji CIT-8 w wersji 26 oraz 27, w przypadku gdy na załączniku CIT-8/O kwota przychodów wolnych przekraczała przychody na CIT-8. W takim wypadku na CIT-8 mogły pojawić się kwoty ujemne.
 • Poprawiono liczenie zaokrągleń na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT w polu Wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki.
 • Poprawiono problem w wysyłce elektronicznej PIT-36 oraz PIT-37 z załącznikiem PIT/O. W danych małżonka na PIT/O imię było zamienione z nazwiskiem.
 • Poprawiono problem występujący w niektórych przypadkach podczas łączenia się z serwerami Ministerstwa Finansów przy wykonywaniu operacji podpisu, eksportu podpisanego e-Sprawozdania oraz importu podpisanego e-Sprawozdania. Operacja nie powodziła się, a program wyświetlał komunikat "Pusty parametr".
 • Umożliwiono usuwanie podpisanego e-Sprawozdania finansowego, w którym uprzednio usunięto podpis.
 • W e-Sprawozdaniu finansowym dodano możliwość wyczyszczenia komórki sprawozdania. Puste komórki nie są eksportowane do pliku XML. Komórki z kwotą zerową są eksportowane.
 • Zablokowano możliwość usunięcia zatwierdzonego pliku e-Sprawozdania finansowego.

GRATYFIKANT

 • Dodano nowy wzorzec deklaracji ZUS Z-3.
 • Poprawiono liczenie zaokrągleń na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT w polu Wynagrodzenie za terminową wpłatę zaliczki.
 • Poprawiono problem w wysyłce elektronicznej PIT-36 oraz PIT-37 z załącznikiem PIT/O. W danych małżonka na PIT/O imię było zamienione z nazwiskiem.
 • Poprawiono sprawdzanie daty obowiązywania okresu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w deklaracji DEK-I-0.

Zmiany w wersji 1.56

GRATYFIKANT


Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nowy wydruk "Informacja o przechowywaniu akt osobowych". Wydruk jest realizowany za pomocą wzorca graficznego oraz wzorca RTF, umożliwiającego zmianę treści.
 • Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki do deklaracji PIT-8A - Raport o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Umożliwiono wygenerowane oświadczenia ZUS OSW - Oświadczenie z zamiarze przekazania raportów informacyjnych.
 • Umożliwiono wygenerowane raportu informacyjnego ZUS RIA w zakresie danych dostępnych w programie.
 • W parametrach wydruków dodano możliwość dodawania podpisu elektronicznego dla wydruków generowanych do biblioteki dokumentów pracownika.
 • Dodano nowy wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy zawierający godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Godziny te pobierają się z domyślnych ustawień kalendarza lub odpowiednich zapisów w ECP.
 • Poprawiono problem braku kodu kraju w deklaracji ZUS ZUA dla obcokrajowca.
 • Poprawiono problem generowania deklaracji ZWUA dla umowy cywilnoprawnej.
 • Poprawiono problem przenoszenia nieprawidłowej daty do pola V.1 deklaracji ZWUA.
 • Poprawiono problem z nieprawidłowym przeliczaniem edytowanego rachunku do umowy cywilnoprawnej, w której ustawiono kwotowe koszty uzyskania.
 • Poprawiono wydruk przelewu do deklaracji ZUS.
 • Rozwiązano problem zamiany imienia z nazwiskiem w wysyłce elektronicznej deklaracji IFT-1/IFT-1R. Problem występował wtedy, gdy podmiotem była osoba fizyczna.
 • Umożliwiono eksport dokumentacji pracowniczej zebranej w bibliotece dokumentów, do pliku opisanego w § 13 ust. 4 rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r.
 • Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
 • W trakcie zakładania podmiotu umożliwiono wczytanie danych pracowników z pliku zawierającego ZUA w formacie KEDU5.
 • W umowach oraz rachunkach do umów cywilnoprawnych dodano nowy rodzaj przychodu "odsetki i dyskonto od papierów wartościowych".
 • Wprowadzono zmiany w podziale kategorii biblioteki dokumentów pracownika. Zmiany związane są z wprowadzeniem przepisów dotyczących elektronizacji akt pracowniczych.
 • Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.
 • Zmieniono reguły wyliczania sekcji D.3 oraz D.10 w deklaracjach IFT-1/IFT-1R (wersja 14).

RACHMISTRZ
Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm zbiorczego aktualizowania terminu korekty VAT. Można aktualizować termin, jeśli na zakładce "Inne" ustawiony jest znacznik "Korekta VAT", wybrana opcja "Zwykłe" i nie sporządzono korekty do aktualizowanego dokumentu.
 • Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanych błędów w załączniku PIT-O, który pojawiał się, gdy w polu 4 deklaracji była inna liczba niż 1.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem udziału wspólnika na deklaracji PIT-28B.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-36, który występował w sytuacji, gdy danych małżonka wpisany był inny adres niż w danych podatnika.
 • Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
 • W obsłudze tzw. ulgi na złe długi zmieniono domyślną długość okresu ze 150 dni na 90 dni.
 • Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.

REWIZOR

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm zbiorczego aktualizowania terminu korekty VAT. Można aktualizować termin, jeśli na zakładce "Inne" ustawiony jest znacznik "Korekta VAT", wybrana opcja "Zwykłe" i nie sporządzono korekty do aktualizowanego dokumentu.
 • Przygotowano wsparcie dla obsługi wydatków związanych z eksploatacją pojazdów w obiekcie Dekret. Dodano nowy link "Wydatek na pojazd (Ctrl+Shift+W)", który jest aktywny tylko przy powiązaniu dekretu z zapisem VAT zakup. Dostępna jest także nowa kolumna "Powiązanie z wydatkiem na pojazd".
 • Udostępniono deklarację PIT-37 (wersja 25) wraz ze schematem wysyłki elektronicznej.
 • Udostępniono nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki kwartalnej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (podatek liniowy).
 • Udostępniono nowy format zaliczki miesięcznej podatku PIT (wg skali podatkowej).
 • Udostępniono nowy format zaliczki podatku CIT.
 • W e-Sprawozdaniach finansowych dodano możliwość dodania pozycji użytkownika. Pozycja użytkownika pozwalają uszczegółowić informacje zawarte w poszczególnych elementach sprawdzania finansowego. Obsługa pozycji użytkownika jest dostępna w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
 • W e-Sprawozdaniach finansowych dodano obsługę nowych schematów: JednostkaMala, JednostkaMikro oraz JednostkaOp.
 • W sprawozdaniach własnych umożliwiono wskazanie typu elementu e-sprawozdania. Dodatkowo umożliwiono mapowanie pozycji sprawozdania własnego do pozycji elementu e-sprawozdania finansowego. Dzięki tym opcją jest możliwe skorzystanie ze sprawozdania własnego podczas wyliczania e-sprawozdania. Sprawozdania własne są dostępne w rozszerzeniu zielony PLUS dla InsERT GT.
 • Dokonano zmian w mechanizmie sprawdzania poprawności obiektu Dekret: - dla dekretu powiązanego z Ewidencją VAT zakupu uwzględniane są tylko zapisy na konta VATowe po stronie Wn; - dla dekretu powiązanego z Ewidencją VAT sprzedaży uwzględniane są tylko zapisy na konta VATowe po stronie Ma. Komunikat o tym, że nie zgadzają się kwoty, wyświetlany jest, jeśli suma kwot VAT (z pominięciem zapisów w stawce npo) na dekrecie nie zgadza się z sumą kwot VAT na zakładce VAT (z pominięciem zapisów w stawce npo) lub gdy suma kwot VAT w stawce npo na dekrecie jest niezerowa i nie zgadza się z sumą kwot VAT w stawce npo na zakładce VAT.
 • Rozwiązano problem niezgodności kwoty netto i brutto między zakładką 'Dekret' i 'VAT' obiektu Dekret. Problem pojawiał się w pewnych przypadkach, kiedy VAT został policzony od kwot brutto.
 • Rozwiązano problem podwójnego odliczania strat z pola 94 w deklaracji CIT-8/O.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie zatwierdzał się plik e-Sprawozdania finansowego, gdy do pól związanych z zasadami rachunkowości wprowadzono tekst przekraczający 3500 znaków.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanych błędów w załączniku PIT-O, który pojawiał się, gdy w polu 4 deklaracji była inna liczba niż 1.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-36, który występował w sytuacji, gdy danych małżonka wpisany był inny adres niż w danych podatnika.
 • Rozwiązano problem zapisów do bazy danych pól 94, 115, 136 deklaracji CIT-8/O. Pola powinny być zaokrąglone, a do bazy danych były zapisywane jako niezaokrąglone, co potem przenosiło się na deklarację CIT-8.
 • Uzupełniono reguły wyliczania pól w deklaracji PIT-4R o nową wersję zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • W danych demo wyeliminowano problem z wyliczaniem składek ZUS wspólnika.
 • W obsłudze tzw. ulgi na złe długi zmieniono domyślną długość okresu ze 150 dni na 90 dni.
 • Zaktualizowano algorytm wyliczania deklaracji PIT-8AR. Pola wyliczane są zarówno na podstawie starej, jak i nowej wersji zaliczki.

SUBIEKT

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.56 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwości ostrzegania i blokowania przed wpisaniem dokumentu przyjęcia lub zakupu z numerem, który został już wprowadzony do programu dla danego kontrahenta.
 • Dodano możliwość wydruku wyniku sprawdzenia statusu podmiotu w VAT oraz w VIES.
 • Na wydruku faktury z oświadczeniem nabywcy wyrobów węglowych, w przypadku wydruku faktury detalicznej, usunięto zbędne tam podpisy do oświadczenia.
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane przerwanie wczytywania kontrahentów z pliku EPP w niektórych przypadkach, gdy w pliku istniały powielone numery NIP.
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie programu przy powielaniu paragonu z różnymi datami sprzedaży i wystawienia.
 • Poprawiono działanie grida w informatorze o towarze. W niektórych przypadkach nieprawidłowo ustawiały się szerokości kolumn przy włączonym autodopasowaniu.
 • Poprawiono wartość identyfikatora dokumentu przekazywaną do komunikatu o niepoprawnym zapytaniu SQL definiującym pole P_2A w pliku JPK_FA.
 • Przy powielaniu zamówień poprawiono ustawianie liczby dni kredytu kupieckiego.
 • Przy sprawdzaniu statusu podmiotu w VAT/VIES dodano godzinę sprawdzenia. Jest ona rejestrowana na podstawie godziny w komputerze użytkownika.
 • Ukryto pole ustawiania kursu waluty w mechanizmie przekształcania zamówień od klientów w zamówienia do dostawców.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z ustawianiem rachunku bankowego podczas korzystania z metody PobierzParametryKontrahenta() obiektu InsERT.SuDokument.
 • W zestawieniu "Zakup wg asortymentu" dodano wybór opłat w filtrze 'Rodzaj elementu".
 • Zablokowano możliwość zapisania dokumentu IWz z włączonym filtrowaniem pozycji. Zapis dokumentu w takim przypadku prowadził do dublowanie numerów LP.
 • Zablokowano możliwość zbiorczej edycji nieaktywnych towarów (towarów tych nie można edytować standardowo).

Wersja 1.55 SP1

Wersja 1.55 SP1 - 09/01/2019

 • Dodano deklarację ZUS DRA II oraz RCA II.
 • Dodano deklarację ZUS RPA.
 • Dodano deklarację ZUS RPA.
 • Dodano możliwość współpracy z programem Płatnik za pomocą KEDU w wersji 5.
 • Dodano nową wersję deklaracji ZUS DRA.
 • Dodano nową wersję deklaracji ZUS ZWUA.
 • Dodano automatyczne uzupełnianie sekcji "Pracownik występuje o:" w druku ZUS - Z3.
 • Na potrzeby programu Biuro GT dodano możliwość ustawiania parametrów archiwizacji.
 • Poprawiono problem z naliczaniem nadgodzin przy ustawieniu parametru na "dodatek w dni wolne naliczany zgodnie z stawką za dni wolne".
 • Poprawiono punkt 6.2 Świadectwa pracy (CR) w przypadku, gdy pracownik nie korzystał z urlopu bezpłatnego.
 • Poprawiono wyświetlanie daty utworzenia podmiotu w programie serwisowym.
 • W ECP - Ewidencja wyjątków dodano filtr okresu oraz możliwość grupowego usuwania.
 • Wykonano zmiany pozwalające z poziomu programu Biuro GT zbiorczo ustawiać blokady okresu na wielu podmiotach obsługiwanych przez biuro rachunkowe.
 • Zaktualizowano słownik kodów ubezpieczeń ZUS.

Wersja InsertGT 1.55 /na rok 2019/

Opublikowaliśmy wersję 1.55 systemu InsERT GT, która zawiera przede wszystkim zmiany przystosowujące system do przepisów, które zaczną obowiązywać w 2019 roku.

Deklaracje skarbowe
Dodano nowe wersje oraz schematy wysyłki elektronicznej następujących deklaracji skarbowych:

 • PIT-11 w wersji 24
 • PIT-4R w wersji 8
 • PIT-8AR w wersji 7
 • PIT-36 w wersji 26
 • PIT-36L w wersji 15
 • PIT/D w wersji 27
 • PIT/B w wersji 16
 • PIT/O w wersji 23
 • PIT/BR w wersji 3
 • CIT-8 w wersji 26
 • CIT-8/O w wersji 13
 • CIT-D w wersji 6
 • CIT/BR w wersji 4
 • IFT-1 w wersji 14
 • IFT-1R w wersji 14.

Zmiany w rozliczeniu pojazdów firmowych
Rok 2019 przynosi rewolucję w rozliczaniu pojazdów firmowych. W Rachmistrzu i Rewizorze dla zapisów w ewidencji VAT zakupu oraz bezpośrednio w kartotece pojazdów dodano pole Przypadek szczególny PIT. Służy ono do oznaczenia zapisów dotyczących eksploatacji pojazdów z 75% lub 20% odliczeniem kosztów uzyskania przychodów.
W Rachunku za przejazd także dodano możliwość ustawienia pola Przypadek szczególny PIT. Dodano również możliwość przepisania kwoty z faktury. Na podstawie kwoty z faktury, wybranego przypadku szczególnego VAT oraz PIT wyliczana jest zakładka VAT i wartość do ujęcia w kosztach podatkowych.

Usprawnienia przy generowaniu JPK w Subiekcie GT
Dodano możliwość zdefiniowania parametrów uproszczonej metody generowania plików JPK_VAT. Umożliwiono definiowanie źródła nazwy towaru w plikach JPK_FAJPK_MAG (definicje pól JPK). Ponadto poprawiono sposób wyliczania JPK_FA walutowych - w niektórych polach wartość podawana jest w PLN. Dodano możliwość przekazywania zagranicznych NIP-ów do JPK_FA. Dodano wybór typu daty dokumentów uwzględnianych w JPK_FA.

Oprócz zmian prawnych warto także zwrócić uwagę na pozostałe nowości:

Powielanie dokumentów handlowych i magazynowych
Dodano możliwości powielania niektórych typów dokumentów handlowych i magazynowych. Możliwe jest powielanie zwykłych faktur, paragonów, zamówień, wydań i przyjęć magazynowych (oprócz dokumentów automatycznych). Powielanie zabezpieczone jest aktywnym abonamentem - nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny.

Usprawnienia w inwentaryzacji
Dodano możliwość wyświetlania różnic w inwentaryzacji zbiorczej oraz ostrzeganie o istnieniu dokumentów z niewykonanym skutkiem magazynowym. Rozszerzono możliwości filtrowania towarów na dokumentach inwentaryzacji. Dodano także kontrolę daty wczytywania stanów magazynowych.

Zabezpieczenie przed wystawienie faktury dla kontrahenta bez NIP
Dodano zabezpieczenie przed wystawieniem faktury dla kontrahenta bez podanego numeru NIP. Sposób działania zabezpieczenia należy ustawić w parametrach faktur sprzedaży. Domyślne zabezpieczenia te są wyłączone.

Zmiany w Intrastat
Dodano nową pozycję menu Pokaż dokumenty źródłowe Intrastat umożliwiającą podgląd dokumentów, które weszły w skład deklaracji.

Kontrola aktualnej wersji z poziomu instalatora
W instalatorze dodano mechanizm sprawdzający dostępną wersję systemu. Pozwala on zadecydować, czy instalowana ma być wersja, w której instalator został uruchomiony, czy najnowsza dostępna na stronach WWW.

Informujemy, że prowadzimy prace nad implementacją w systemie InsERT GT także innych zmian, które będą obowiązywać w roku 2019. Chodzi tu przede wszystkim o takie zagadnienia jak:

 • zmiany w rozliczaniu ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek,
 • elektronizacja akt pracowniczych,
 • deklaracje i schematy wysyłki elektronicznej, które do tej pory nie zostały udostępnione przez Ministerstwo Finansów,
 • dalszy rozwój e-Sprawozdań finansowych.

Zostaną one opublikowane w wersji poprawkowej do 1.55 w drugiej połowie stycznia.

Wersję można pobrać i zainstalować automatycznie:

Wersja InsERT GT 1.53

Zmiany dotyczące obsługi mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Podzielona płatność (Split payment) w systemach InsERT GT

​Od 1 lipca 2018 znowelizowana ustawa o podatku VAT wprowadziła mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm dzielenia płatności ma dobrowolny charakter, a o jego stosowaniu decyduje nabywca, czyli płatnik. Mechanizm polega na tym, że z płaconej wartości brutto faktury VAT, która wpłynie na konto sprzedawcy, bank automatycznie pobierze kwotę podatku od towarów i usług na osobny rachunek VAT, powiązany z rachunkiem (rachunkami) rozliczeniowym. Mechanizm dotyczy płatności pomiędzy firmami (B2B) w walucie PLN. Jeden przelew rozliczyć może dokładnie jedną fakturę VAT.

JPK w programach InsERT

Nowości w 1.51 InserGT

Oferta - Linia GT

Subiekt GT

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
 • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
 • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
 • wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
 • pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
 • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. 

Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).

Rachmistrz GT 


Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac. 

Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERT: Rachmistrza 4 i Rachmistrza dla Windows. To sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. 

Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Subiekta GT - system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizora GT - program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem. 

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);
 • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
 • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
 • Obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną;
 • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
 • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows).

Rachmistrz GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie. 


Rewizor GT


Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT – w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży – Subiekt GT, system kadrowo-płacowy – Gratyfikant GT oraz system zarządzania relacjami z klientami – Gestor GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Podstawowe cechy Rewizora GT:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.

Rewizor GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu

Gratyfikant GT

Gtyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT, zintegrowany został z programami księgowymi tej linii - księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT i systemem finansowo-księgowym - Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Funkcjonalność Gratyfikanta GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GTzielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.

Gratyfikant GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

Oferta - linia NEXO

Subiekt nexo

Subiekt nexo (program sprzedażowo-magazynowy)

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.

Subiekt nexo PRO

Subiekt nexo PRO to rozszerzona wersja Subiekta nexo.

Subiekt nexo PRO dodatkowo pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo książka przychodów i rozchodów.

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

Rachmistrz nexo PRO

Rachmistrz nexo PRO to rozszerzona wersja Rachmistrza nexo

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza nexo.

Rewizor nexo

Rewizor nexo - Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Rachmistrz nexo PRO

Rewizor nexo PRO - rozszerzona wersja Rewizora nexo

Rewizor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwa jest realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki firmy.

Witryna stworzona na platformie